PDF Print E-mail

REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ

reviz Po ukončení elektroinštalačných prác pred uvedením zariadenia do prevádzky je nutné vykonať odbornú  prehliadku a skúšku- revíziu v zmysle podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z §9,odstavec (1) písmeno a) a  vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 § 13 odstavec 1,2, ako i čl. 2.1 až 2.5 STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61  to ako východziu v zmysle  čl. 6.1.1 na predmetnom elektrickom zariadení a elektrickej inštalácii. 

 Pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku /revíziu/ elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia je organizácia  povinná zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. §9 odstavec (1) písmeno a) ako i vyhláška  MPSVaR SR č.508/2009 Z.z § 9  odsek 2 ako aj prílohy č.8 citovanej  vyhlášky.

  Revízie elektroinštalácii vykonávame v objektoch triedy „A“ t.j. bez nebezpečenstva výbuchu, ako i v objektoch  triedy „B“ t.j. s bez nebezpečenstvom výbuchu.

 Revízie vykonávame na elektrických zariadeniach do 1000V vrátane bleskozvodov.